Järkevä ratkaisu sekä yritykselle että työntekijälle

Yksilöllinen eläkevakuutus on pitkäaikaiseen eläkesäästämiseen tarkoitettu sijoitussidonnainen sopimus, johon sisältyy aina henkivakuutusturva.

Vakuutuksenottajana voi olla suomalainen yhtiömuotoinen yritys. Eläkkeen saajana (vakuutettuna) voi olla yrityksen omistajayrittäjä ja yrityksen työsuhteiset työntekijät. Yksilöllinen eläkevakuutus onkin yritykselle kustannustehokas tapa palkita ja sitouttaa avainhenkilöitä tai työntekijöitä.

  • Se on myös verotuksellisesti järkevä ratkaisu sekä yritykselle että työntekijälle.
  • Yksilöllinen eläkevakuutus on yritykselle kustannustehokas tapa palkita ja sitouttaa avainhenkilöitä tai työntekijöitä.

Eläkevakuutuksen perusteella aletaan sovittuna eläkeaikana maksaa eläkettä. Eläkettä maksetaan toistuvina erinä kuukausittain vakuutetun saavutettua syntymävuotensa ja sopimuksen tekoajan perusteella määräytyvän iän. Eläkeaika on vähintään 10 vuotta

Taulukko:

 Sopimus on tehty 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen
syntymävuosi eläkeikä, vuotta
1957 tai aiemmin 68
1958–1961 69
1962 tai myöhemmin 70

Mistä työeläke kertyy?

Työeläke muodostuu kaikista työuran aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Palkansaajalle eläke kertyy suoraan palkan mukaan, yrittäjälle työtulon mukaan. Myös lyhyestä työsuhteesta ja pienestä palkasta karttuu eläkettä. Eläkettä kertyy palkansaajalle 17-vuotiaasta lähtien ja yrittäjälle 18 ikävuodesta lähtien. Lisätietoja työeläkkeestä saat www.tyoelake.fi.

Vakuutusmaksujen verotus

Yhtiömuotoisen yrityksen työntekijälleen tai omistajayrittäjälle ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ovat elinkeinotoiminnan kuluina kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisia eläkevakuutusmaksuja ei lueta työntekijän tai omistajayrittäjän veronalaisiksi ansiotuloiksi, jos eläkkeen alkamisikä on vähintään vakuutetun syntymävuoden ja sopimuksen tekoajan perusteella määräytyvä eläkeikä ja maksujen määrä verovuosittain ei ylitä 8.5000 euroa.

Eläkkeen verotus

Maksetuista vakuutusmaksuista ja niille kertyvistä tuotoista kertyvä eläke on saajalleen ansiotuloa, josta maksettava vero määräytyy eläkeaikaisen ansiotuloveroprosentin mukaan.

Kuolintapaussumman verotus

Vakuutetun kuoleman perusteella maksettava kuolintapaussumma on edunsaajan tai jos edunsaajaa ei ole määrätty kuolinpesän veronalaista pääomatuloa.

Maksettavasta kuolintapaussummasta on lisäksi maksettava perintöveroa. Pääomatuloksi luetusta kuolintapaussummasta menevä vero vähennetään edunsaajalle tai kuolinpesälle tulevasta omaisuudesta.

Sijoituskohteet

Sijoituskohteet voi valita laajasta sijoitusrahastojen valikoimasta. Vaihtoehtoisesti vakuutukseen voi liittää Varainhoitajan Parhaat -palvelun tai Vuosituotto -vaihtoehdon ja jättää sijoituksiin liittyvät tehtävät ammattilaisille. Säästöaikana vakuutuksen sijoituskohteita voi vaihtaa kuusi kertaa vuodessa ilman kuluja ja mahdollisten myyntivoittojen verotusta. Verkkopankissa muutoksia voi tehdä maksutta.

Lue lisää sijoituskohteista

Elakevakuutuksen Tuoteseloste

Elakevakuutuksen_vakuutusehdot