Sparbanken Balans ger sinnesfrid i låneskötseln

Som personkund kan du ta Sparbanken Balans till ett nytt bostadslån eller konsumtionskredit. För ett lån som företagaren tar för företagsverksamhet har ett eget skyddspaket skräddarsytts. I båda skydden kan lånet skyddas i sin helhet (100 %) eller delvis (75%).

Personkunder kan välja mellan tre olika skyddsnivåer:

 • Maxiskydd
 • Soloskydd
 • Miniskydd

Om du är löntagare, lämpar sig löntagarens skyddspaket Maxiskydd för dig. Om du är företagare och i beråd att till exempel ta ett bostadslån som personkund, erbjuds du Maxiskydd för företagare.

Till ett nytt lån kan alla skyddspaket kopplas. Till ett befintligt lån kan man koppla ett Miniskydd som lämpar sig för såväl löntagare som företagare eller Maxiskydd som lämpar sig för företagare. Premien för Sparbanken Balans påverkas av den försäkrades ålder, valt skyddspaket, lånekapitalet och den andel av lånet som försäkras, lånetid och månadsrat.

Se skyddspaketens omfattning i produktfakta.

Varför Sparbanken Balans?

 • Ett förnuftigt sätt att säkerställa återbetalningen av lånet samt trygga den egna och närståendes utkomst.
 • En måttfull månadsrat anstränger inte plånboken för mycket, så det är ett lågt pris för sinnesfrid.
 • Sparbanken Balans innehåller många skydd för livets större och mindre incidenter, men även ett livförsäkringsskydd vid dödsfall.
  • Med hjälp av ersättningarna från Sparbanken Balans kan du sköta ditt lån även, när dina eller din makas/makes inkomster minskar till följd av arbetslöshet eller sjukdom.
  • Med hjälp av engångsersättningen som betalas vid dödsfall kan till exempel din familj bli kvar och bo i det bekanta hemmet om man så önskar och eventuella besparingar behöver inte användas för låneskötsel.
 • Sparbanken Balans kompletterar annat försäkringsskydd som du eventuellt redan har. Engångsersättning som betalas från den används till exempel vid dödsfall som sådan för låneskötsel och det uppstår inga skattepåföljder för det belopp som riktas till lånet till följd av pantsättningen, En rätt anpassad livförsäkringsersättning tryggar för sin del upprätthållandet av levnadsstandarden då, när den ena makens inkomster inte mera är tillgängliga.
 • Du kan välja skyddspaket för Sparbanken Balans individuellt enligt din egen situation. En eventuell annan delaktig i lånet kan också välja åt sig själv det lämpligaste skyddspaketet oberoende av dina val. I ersättningssituationer betalas ersättning för ett fall i gången.

 

Sparbanken Balans Produktfakta Privatkunder – 2018

Sparbanken Balans Förskringsvillkot Privatkunder – 2018