Kapitaliseringsavtal för långsiktigt placerande

Kapitaliseringsavtalet passar för företagets långsiktiga placeringar. Försäkringspremierna placeras i de placeringsobjekt som företaget valt, på basen av vilka försäkringsbesparingens värde fastställs.

Placeringsobjekt som hör till olika kapitalklasser kan väljas enligt ditt företags avkastningsmål och riskbenägenhet. Du kan flexibelt byta placeringsobjekt enligt dina målsättningar och marknadssituationen. Årligen är sex (6) första ändringarna i försäkringspremiernas placeringsplan eller omplaceringsuppdrag för försäkringsbesparingarna avgiftsfria.

Avtalet är alltid tidsbundet. Placeringstiden är 5-20 år.

Kapitaliseringsavtalets beskattning

Kapitaliseringsavtalet behandlas inte som en försäkring i företagets bokföring och beskattning utan som en placering gjord av företaget. Betalda premier är inte avdragbara i beskattningen. I aktiebolag och andelslag räknas Kapitaliseringsavtal till företagets nettoförmögenhet enligt samma regler som för övriga placeringar som företaget gjort. I personbolag beaktas endast medel som hör till näringsverksamheten i nettoförmögenhetsberäkningen.

Kapitaliseringsavtalets avkastning är beskattningsbar inkomst för företaget.  Avkastningen kan bokföras till finansieringsintäkter.

Ifall ett Kapitaliseringsavtal som ägs av ett personbolag kan anses höra till dess näringsverksamhet, skulle avtalets avkastning beskattas som personbolagets övriga inkomster från näringsverksamheten.

Allmännyttiga stiftelser och föreningar samt kommuner och församlingar är skattskyldiga endast för erhållna näringsinkomster och kapitaliseringsavtal hör i allmänhet inte till näringsverksamheten, varför dess avkastning härvid är i sin helhet skattefri.

Ifall Kapitaliseringsavtalet visar förlust när avtalet upphör eller vid återköp av hela avtalet, är värdenedgången på finansieringsegendomen, som enligt NärSkL konstaterats slutgiltig, avdragbar förlust i näringsverksamheten.

Placeringsobjekten

Placeringsobjekten kan du själv välja från ett brett utbud av placeringsfonder. Alternativt kan du koppla till din försäkring Fondförvaltarens Bästa-tjänsten eller Årsavkastning-alternativet och lämna uppgifterna som berör placeringarna åt experterna. Under spartiden kan du sex gånger per år byta placeringsobjekt i din försäkring utan kostnader och utan beskattning av eventuella försäljningsvinster.

Kapitalisaatiosopimus_Tuoteseloste_SWE_2018

Kapitalisaatiosopimus_Vakuutusehdot_SWE_2018