Belöna och bind upp arbetstagare

Gruppensionsförsäkringen är ett utmärkt sätt att binda upp och belöna företagets nyckelpersoner och arbetstagare. Den kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet och ger flexibilitet i övergången till pension. För företaget är försäkringen även kostnadseffektiv, ty för försäkringen betalas inte lönebikostnader och premierna kan avdras i beskattningen.

Ett finländskt företag eller samfund i bolagsform bör vara försäkringstagare. Företagets ägarföretagare och företagets arbetstagare i arbetsförhållande kan vara försäkrade. Gruppen fastställs på objektiva grunder, till exempel på basen av ställning, befattningsbeskrivning eller ålder. Även pensionstiden och övriga förmåner fastställs alltid gruppvis.

Försäkringsskydd

Ålderspension

På basen av Gruppensionsförsäkringen betalas pension åt den försäkrade enligt uppkommen försäkringsbesparing och pensionstiden. Lägsta tillåtna pensionsålder är 55 år. Pensionstiden bör vara minst två år och tidsbunden.

Livförsäkringsskydd

Till Gruppensionsförsäkringen hör alltid ett dödsfallsskydd, som under hela avtalstiden är till sitt belopp 100 % av försäkringsbesparingarna. Vid den försäkrades dödsfall betalas åt förmånstagaren hela försäkringsbesparingsbeloppet som ersättning.

Skydd vid bestående arbetsoförmåga

Till Gruppensionsförsäkringen hör också alltid skydd vid bestående arbetsoförmåga, enligt vilket engångsersättningen som betalas motsvarar försäkringsbesparingsbeloppet.

Fördelar för företaget och arbetstagaren

• Ger flexibilitet åt pensioneringsplanerna
• Försäkringspremierna flexar t.ex. enligt företagets resultat
• Kompletterar arbetstagarens lagstadgade pensionsskydd
• Möjliggör tidigareläggning av pensionsåldern
• Försäkringspremierna räknas inte som lön och först under pensionstiden betalas förvärvsinkomstskatt på pensionen som lyfts.

Gruppensionsförsäkringens beskattning

Försäkringspremiernas beskattning

Premierna för en Gruppensionsförsäkring, som ett företag i bolagsform tagit åt en personalgrupp, är i sin helhet avdragbara som kostnader i näringsverksamheten. Avdragbara pensionsförsäkringspremier räknas inte som arbetstagarens eller ägarföretagarens skattepliktiga förvärvsinkomster, om pensionens begynnelseålder är minst 55 år.

Pensionens beskattning

Pensionen som uppkommer på basen av betalda premier och på avkastningen på dessa är förvärvsinkomst för mottagaren, varvid skatten som skall betalas fastställs enligt förvärvsinkomstskatteprocenten under pensionstiden.

Beskattning av ersättning vid bestående arbetsoförmåga

Engångsersättning som betalas på basen av bestående arbetsoförmåga är helt skattefri för mottagaren.

Dödsfallsbeloppets beskattning

Livförsäkringsersättningar som betalas åt nära anhöriga är skattefria i inkomstbeskattningen och i arvsbeskattningen skattefria upp till 35 000 € per förmånstagare. Av ersättning som maka/make erhåller är hälften skattefri, dock alltid minst 35 000 €. För andra än nära anhöriga är livförsäkringsersättningarna skattepliktig kapitalinkomst.

Placeringsobjekten

Placeringsobjekten kan du själv välja från ett brett utbud av placeringsfonder. Alternativt kan du koppla till din försäkring Fondförvaltarens Bästa-tjänsten eller Duo Årsavkastning-alternativet och lämna uppgifterna som berör placeringarna åt experterna. Under spartiden kan du sex gånger per år byta placeringsobjekt i din försäkring utan kostnader och utan beskattning av eventuella försäljningsvinster.