Firmaskyddet i Sparbanken Balans håller företagets ekonomi i jämvikt

Firmaskyddet i Sparbanken Balans är en försäkring som kopplas till företagets lån, som är avsedd att trygga återbetalningen av lånet i de situationer, när nyckelpersonen som är försäkrad

  • insjuknar allvarligt,
  • blir arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller
  • avlider

Affärsverksamheten i dessa företag som sysselsätter några personer baserar sig ofta på en eller två personers kunnande och know-how och således kan redan små förändringar i personers arbetsförmåga ge upphov till svängningar i företagets resultat för att inte tala om större händelser.

Varför Firmaskydd?

Med engångsersättningen som betalas från Firmaskyddet säkerställer man låneskötselförmågan i ovan nämnda överraskande situationer. Sålunda säkerställer man med skyddet även kreditvärdigheten samt verksamhetens fortbestånd och kanske även tryggar man boendet i familjens hem, ifall företagarens privata bostad är som säkerhet för lånet.

Vem kan få Firmaskyddet och hurudant lån kan skyddas?

Firmaskyddet kan kopplas till ett skuldsedellån som tagits för företagsverksamhet, vars lånetid är minst 12 månader. Företaget är alltid försäkringstagare och försäkrade är 1-4 personer som arbetar i företaget och som är 18-59-åriga. Firmaskyddet är skattemässigt förmånligt för företaget, för företaget kan som huvudregel avdra sina försäkringspremier som normala kostnader i affärsverksamheten. Bolagsformen och förmånstagarförordnandet påverkar avdragsrätten.

Sparbanken Balans Produktfakta Företagskunder 2018
Sparbanken Balans Försäkringsvillkor – Företagskunder- 2018