En förnuftig lösning både för företaget och arbetstagaren

En individuell pensionsförsäkring är ett placeringsanknutet avtal avsett för långsiktigt pensionssparande, som alltid innehåller ett livförsäkringsskydd.

Ett finländskt företag i bolagsform kan vara försäkringstagare. Företagets ägarföretagare och företagets arbetstagare i arbetsförhållande kan vara pensionsmottagare (försäkrade). Den individuella pensionsförsäkringen är ett kostnadseffektivt sätt för företaget att belöna och knyta upp nyckelpersoner eller arbetstagare.

  • Pensionsförsäkringen är också skattemässigt en förnuftig lösning både för företaget och arbetstagaren.
  • Den individuella pensionsförsäkringen är ett kostnadseffektivt sätt för företaget att belöna och knyta upp nyckelpersoner eller arbetstagare.

På basen av pensionsförsäkringen börjar pension utbetalas under den överenskomna pensionstiden. Pension utbetalas som månatliga återkommande rater när den försäkrade uppnår den ålder som fastställs på basen av dennes födelseår och tidpunkten när avtalet gjorts. Pensionstiden är minst 10 år.

Tabell:

 Avtalet har gjorts 1. januari 2013 eller senare
Födelseår Pensionsålder, år
1957 eller tidigare 68
1958–1961 69
1962 eller senare 70

Hur uppkommer arbetspensionen?

Arbetspensionen uppkommer från alla inkomster under arbetskarriären från lönearbete eller som företagare. För löntagaren uppkommer pensionen direkt enligt lönen, för företagaren enligt den fastställda arbetsinkomsten. Pension intjänas också för ett kort arbetsförhållande och för en liten lön. För löntagare intjänas pension från 17 års ålder och för företagare från 18 års ålder. Du får tilläggsinformation om arbetspensionen på adressen www.arbetspension.fi.

Försäkringspremiernas beskattning

Premierna för en frivillig pensionsförsäkring, som tagits för arbetstagare eller ägarföretagare, är i sin helhet avdragbara som kostnader i näringsverksamheten för ett företag i bolagsform. De avdragbara pensionsförsäkringspremierna räknas inte till arbetstagarens eller ägarföretagarens skattepliktiga förvärvsinkomster, om pensionens begynnelseålder är minst pensionsåldern som fastställs enligt den försäkrades födelseår och tidpunkten när avtalet gjorts och premiernas belopp under skatteåret inte överstiger 8 500 €.

Pensionens beskattning

Pensionen som uppkommer av betalda försäkringspremier och den avkastning som uppkommer på dem är förvärvsinkomst för mottagaren, varvid den skatt man betalar fastställs enligt förvärvsinkomstskatteprocenten under pensionstiden.

Dödsfallsbeloppets beskattning

Dödsfallsbelopp som betalas på basen av den försäkrades dödsfall är förmånstagarens eller om förmånstagare inte fastställts, dödsboets skattepliktiga kapitalinkomst.

Dessutom bör arvsskatt betalas på dödsfallsbeloppet som betalas. Skatt som erläggs för dödsfallsbelopp som beskattas som kapitalinkomst avdras från den egendom som tillfaller förmånstagaren eller dödsboet.

Placeringsobjekten

Placeringsobjekten kan du själv välja från ett brett utbud av placeringsfonder. Alternativt kan du koppla till din försäkring Fondförvaltarens Bästa-tjänsten eller Årsavkastning-alternativet och lämna uppgifterna som berör placeringarna åt experterna. Under spartiden kan du sex gånger per år byta placeringsobjekt i din försäkring utan kostnader och utan beskattning av eventuella försäljningsvinster.

Bekanta dig med placeringsobjekten

Pensionsförsäkring produktfakta

Pensionsförsäkring försärkingsvilkor