Behandlingen av personuppgifter

Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter i enlighet med stadganden som berör kunderna, som personuppgiftslagen och stadgande­na i försäkringsbolagslagen och ser också i övrigt till kundernas personliga integritet vid behandlingen av personuppgifterna.

Försäkringsbolaget inhämtar uppgifter av kunden själv, av parter som denne befullmäktigat, från myndigheternas offentliga register och kreditupplysningsregistret.

Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter vid behan­dling av ansökningar, förverkligande av kundbetjäningen, förvaltning av försäkringar samt för skötseländamål av betalnings- och indrivningsrutiner. Personuppgifter kan också användas för förverkligande av försäkringsbola­gets kundkommunikation och marknadsföring som riktar sig till kunderna per post, telefon eller elektroniskt. Uppgifter kan dessutom användas tillsammans med uppgifter som fås från andra källor för att kartlägga kundens köp-preferenser samt vid skickande av uppgifter och offerter om andra försäkringsprodukter. Kundernas personuppgifter överlämnas inte enligt huvudregeln åt tredje part. Uppgifter kan överlämnas åt försäkringsbolagets samarbetspartners endast för ovan nämnda ändamål. Samarbetspartners är företag på EU/ETA-området och företag i länder som Europeiska kommissionen har godkänt samt företag utanför EU/ETA-området, ifall man i uppdragsblanketterna använder modellavtalsklausuler som kommissionen godkänt.

Försäkringsbolaget kan dessutom överlåta specificerade skadeuppgifter åt annat försäkringsbolag under förutsätt­ningar som dataskyddsnämnden har fastställt.

Kunden kan när som helst meddela försäkringsbolaget, ifall denne inte vill ta emot ovan nämnda marknadsföring. Kunden har rätt att få uppgifter om användningen av personuppgifter som gäller denne. Kunden kan när som helst be försä­kringsbolaget korrigera felaktiga uppgifter som berör dennes försäkring.

 

Kundregistrets personuppgiftsregister 5.2017 »